Công đoàn cơ sở

Cập nhật lúc : 14:17 29/05/2020  

Kế hoạch tháng 5 năm 2020

LĐLĐ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

CĐCS MN THỦY VÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThuỷ Vân, ngày 01 tháng 5 năm 2020

                                                                                                                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2020

I. Đánh giá công tác hoạt động Công đoàn tháng 04/2020:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động CB-ĐV nêu cao tinh thần dân chủ, tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng tình đoàn kết thống nhất trong nhà trường.

- Tiếp tục vận động CB-ĐV thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- 100% CB-ĐV đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng chấp hành tốt các nội quy và quy chế của nhà trường và Công đoàn đề ra.

- Đa số CB,ĐV ổn định tư tưởng, thực hiện tốt nội dung chương trình theo kế hoạch, chăm sóc giáo dục trẻ tận tình chu đáo, giáo dục trẻ chăm ngoan và lễ phép.

- BCH CĐ đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho CB – ĐV. Kịp thời thăm hỏi đoàn viên, gia đình đoàn viên khi ốm đau, có việc hiếu hỉ.

- Cùng với nhà trường làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Tham mưu các cấp hổ trợ vật chất cho nhân viên cấp dưỡng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

           II. Kế hoạch hoạt động Công Đoàn tháng 5/2020

1. Về tư tưởng, chính trị:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động CB-ĐV nêu cao tinh thần dân chủ, tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng tình đoàn kết thống nhất trong nhà trường.

- Tiếp tục vận động CB-ĐV thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp phát động. Đặc biệt làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo kế hoạch.

2. Về công tác hoạt động Công Đoàn:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho CB - ĐV.

- Kịp thời thăm hỏi đoàn viên, gia đình đoàn viên khi ốm đau, có việc hiếu hỉ.

- Tiếp tục vận động đoàn viên thực hiện tốt DS- KHHGĐ.

- Thực hiện tốt đề án “ Ngày Chủ nhật Xanh” tại đơn vị.

- Chăm lo đời sống cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch covid-19.

 3.Công tác phối hợp:

- Phối hợp với nhà trường trong vệc chỉ đạo đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề trọng tâm trong năm học.

- Phối hợp với nhà trường làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn, đón trả trẻ ngay trước cổng trường.

- Phối kết hợp với nhà trường dự giờ thăm lớp.

- Phối kết hợp BGH nhà trường đón đoàn kiểm tra thi đua cuối năm .

4. Các biện pháp, giải pháp:

- Phối hợp với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ Đoàn viên.

- Phối hợp với nhà trường, các tổ chức, đoàn thể để thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường, chú ý khâu vệ sinh phòng chống dịch Covid-19.

- Vận động CB - ĐV tham gia đầy đủ các buổi họp, lao động do nhà trường và Công đoàn tổ chức.

- Kịp thời động viên khuyến khích các đoàn viên tích cực trong các phong trào thi đua do nhà trường và công đoàn tổ chức.

                                                                        

TM.BCHCĐCS

CHỦ TỊCH

 

 

Phan Thị Thuyền