Kế hoạch năm

Cập nhật lúc : 14:07 11/04/2016  

kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Công tác cải cách hành chính năm 2016

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG MẦM NON THỦY VÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  04/KH-MNTV

Thủy Vân,  ngày 08  tháng 4 năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                    

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Công tác cải cách hành chính năm 2016

 
   

 

 

Thực hiện công văn số 82/PGD&ĐT về việc thực hiện đánh gái công tác CCHC của năm 2016 của Phòng Giáo dục và đào tạo

Trường mầm non Thủy Vân xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016.

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực và chất lượng công tác quản lý nhà nước của trường mầm non Thủy Vân.

- Nâng cao tinh thần, thái độ và trách nhiệm đạo đức của đơn vị, mỗi cán bộ, viên chức.

2. Yêu cầu

Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, trình độ phục vụ tốt yêu cầu của phụ huynh học sinh, tạo môi trường cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục.

 - Thực hiện cải cách hành chính đảm bảo thời gian, nội dung, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể và bộ phận trong nhà trường.

II. Nội dung

1. Nội dung tuyên truyền

- Thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên toàn bộ hoạt động và kết quả triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính chú trọng đến các lĩnh vực giáo dục đào tạo.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền thông qua hình thức các cuộc họp cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Công khai các thủ tục hành chính.

- Thường xuyên cập nhập các thủ tục hành chính bổ sung lên trang thông tin điện tử.

- Thông qua các cuộc họp, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hội nghị.

III. Kế hoạch triển khai thực hiện

1. Cải cách về thể chế.

- Thực hiện tốt ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quyết định hành chính.

- Thực hiện và quản lý tốt hồ sơ lưu trữ theo quy định.

- Đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, sát thực tế khi ban hành văn bản.

2. Cải cách thủ tục hành chính.

- Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính.

- Thường xuyên công khai và cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành trong lĩnh vực giáo dục mầm non qua hệ thống email của trường, cổng thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo.

- Xây dựng, triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy chế liên quan đến nội dung thực hiện cải cách hành chính.

- Thực hiện tốt quy ước văn hóa tại cơ quan, đơn vị, xây dựng phong cách, thái độ, ứng xử của cán bộ giáo viên, nhân viên trong việc giao tiếp với phụ huynh, đồng nghiệp.

- Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng theo điều lệ trường mầm non.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, giảm các cuộc họp không cần thiết.

- Luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của Hội cha mẹ học sinh và phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên.

3. Về cải cách, kiện toàn tổ chức, bộ máy nhà trường.

- Tiếp tục phát huy tốt kỷ luật trong nhà trường, xây dựng quy chế làm việc, cải tiến và đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để trường lớp ngày càng khang trang sạch đẹp.

- Tiếp tục rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế lớp phù hợp với chức năng của từng cán bộ giáo viên.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm sự tập trung, thống nhất và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của cán bộ giáo viên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trong công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Hàng năm, nhà trường quy hoạch cán bộ dự nguồn theo văn bản hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có năng lực chuyên môn vững, phẩm chất đạo đức tốt.

- Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Xây dựng phong cách, thái độ ứng xử của cán bộ giáo viên, nhân viên về thái độ tôn trọng, lịch sự với phụ huynh.

5. Cải cách tài chính.

- Bảo đảm thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, tăng thu nhập, nâng bậc lương định kỳ, nâng lương trước kỳ hạn, chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, minh bạch trong mua sắm tài sản đơn vị và tổ chức kiểm tra thường xuyên các nguồn quỹ hàng tháng; bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản trong nhà trường theo thẩm quyền.

6. Từng bước thực hiện hiện đại hóa nền hành chính.

- Quản lý và thực hiện tốt chương trình PMIS, phổ cập, kiểm định chất lượng, cập nhật cổng thông tin điện tử trên trang web của phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hương Thủy, trang web của trường.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về thời giờ làm việc của ngành học mầm non.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành.

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính ở đơn vị và triển khai thực hiện năm 2016, tăng cường công tác quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức của đội ngũ về vị trí tầm quan trọng cải cách hành chính.

IV. Tổ chức thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 và triển khai thực hiện tại đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính của trường mầm non Thủy Vân./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để biết);

- BGH, công đoàn, ban thanh tra trường (để th/h);

- Các nhóm lớp (để thực hiện);

- Bộ phận văn phòng (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phú