Kế hoạch năm

Cập nhật lúc : 09:41 11/04/2016  

Kế hoạch cải cách hành chính Năm 2016
KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2016

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG MẦM NON THỦY VÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  03/KH-MNTV

Thủy Vân,  ngày 08  tháng 4 năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                    

KẾ HOẠCH

Công tác cải cách hành chính năm 2016

 
   

 

 

Căn cứ kế hoạch số 243/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về thực hiện cải cách hành chính năm 2016;

Căn cứ kế hoạch số 73/KH-PGD&ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hương Thủy về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016;

Trường Mầm non Thủy Vân xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 với những nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác CCHC trong nhà trường, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, Thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả là một trong các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện theo yêu cầu Nghị quyết 29/TW và của ngành giáo dục.

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa công vụ, quy định các thủ tục hành chính theo hướng có lợi cho người dân, tổ chức;

- Từng bước đổi mới cơ chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt, nâng cao chất lượng, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; thu hút đội ngũ giáo viên chuyên môn giỏi;

- Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

- Nhà trường tăng cường sự chỉ đạo toàn diện, thống nhất đồng bộ các nội dung CCHC; 100% các TTHC được niêm yết công khai theo quy định, duy trì trên 80% các văn bản, tài liệu được trao đổi và các phần mềm báo cáo.

- Cụ thể hóa các nội dung công tác CCHC năm 2016 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Phòng GD&ĐT đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

- Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên theo kế hoạch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác niêm yết công khai và giải quyết TTHC của nhà trường; kiểm tra, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo điều hành

a) Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC của Phòng GD&ĐT, của nhà trường đã đề ra.

b) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại nhà trường gắn với kiểm tra quy chế dân chủ hoặc kiểm tra chuyên đề, chuyên môn. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, viên chức, nhân viên vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC, nâng cao chất lượng, hình thức, nội dung tuyên truyền;

d) Tổ chức điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, tổ chức với chất lượng dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công. Từ đó tiếp thu, khắc phục những thiếu sót và nâng cao chất lượng phục vụ người dân;

đ) Hiệu trưởng nhà trường phải đề cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện và coi đây là tiêu trí đánh giá quan trọng về kết quả, hiệu quả công tác, là cơ sở để xem xét thi đua, khen thưởng và đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Cải cách thể chế

a) Thực hiện tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật có liên quan đến công tác xây dựng, thẩm định và ban hành các quy định pháp luật của UBND thị xã; chú trọng tới các bước, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

b) Rà soát hệ thống hóa những văn bản QPPL của thị xã liên quan đến lĩnh vực ngành; kiểm tra, rà soát một số văn bản hành chính do thủ trưởng cơ quan ban hành trong năm 2016;

c) Tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành, đặc biệt là Hiến pháp, Nghị quyết của Đảng bộ xã, công tác bầu cử HĐND các cấp.

3. Cải cách thủ tục hành chính

a) Tiếp tục rà soát, kiểm tra các TTHC thuộc quyền giải quyết của Trường đã được phòng, thị xã phê duyệt, triển khai có hiệu quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiến nghị với các cấp cắt giảm, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền;

b) Ban giám hiệu trường phối hợp với công đoàn và ban thanh tra trường rà soát, công khai, đánh giá các thủ tục hành chính liên quan thuộc quyền giải quyết của nhà trường;

c) Trường Mầm non Thủy Vân giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai các TTHC liên quan đến giáo viên và phụ huynh học sinh;

d) Đánh giá thi đua việc thực hiện CCHC và giải quyết TTHC cho các tổ chức, công dân vào cuối năm học.

4. Cải cách bộ máy hành chính

a) Tiếp tục kiện toàn các hội đồng nhà trường theo đúng chuyên trách;

b) Tiếp tục rà soát, xắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở, UBND thị xã và Phòng GD&ĐT.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

a) Tiếp tục thực hiện các quy định về sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

b) Thực hiện đổi mới phương thức và nội dung các chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; ban hành kịp thời kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường;

c) Thực hiện tốt chế độ chính sách liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

d) Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra bằng nhiều hình thức: thường xuyên, đột xuất, chuyên đề; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tình thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người đứng đầu cơ quan đơn vị;

đ) Bố trí 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác CCHC.

6. Cải cách tài chính công

a) Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo.

b) Tăng cường công tác kiểm tra trong nhà trường, nâng cao trách nhiệm sử dụng tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

7. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

a) Tiếp tục đổi mới lề lối và cách thức làm việc trong cơ quan trường, rà soát quy chế hoạt động của cơ quan, thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ đã được lãnh đạo trường ban hành, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giải quyết công việc trong thực thi công vụ;

b) Tiếp tục khai thác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); xây dựng và ứng dụng trong các việc của cơ quan trường và trong quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường thực hiện

Xây dựng kế hoạch của đơn vị về thực hiện CCHC năm 2016.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên về các nội dung CCHC của Sở và của Ngành GD&ĐT.

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, viên chức thực hiện CCHC tại đơn vị, nội dung công việc, thời gian hiệu quả trong các nhiệm vụ về CCHC. Đặc biệt công tác tiếp nhận và giải quyết các TTHC; không để tình trạng đơn thư vượt cấp có liên quan đến các vấn đề giải quyết TTHC. Thực hiện kỷ cương, lên lớp đảm bảo đủ thời gian tiết học, soạn và giảng bài chất lượng, chuẩn bị kỹ phương tiện và đồ dùng dạy học. Không đi muộn, về sớm. Ban Giám hiệu các trường phân công trực và giải quyết các việc theo giờ hành chính.

Thực hiện giảm bớt các cuộc họp, gộp các cuộc họp có nội dung trên cùng đối tượng thực hiện; tăng cường ứng dụng CNTT, giảm văn bản giấy, tăng cường trao đổi giải quyết qua thư điện tử, gửi tài liệu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên xem trước khi họp ít nhất 03 ngày. Tiến tới tại cuộc họp không phát tài liệu bằng bản giấy.

Thực hiện kế hoạch này nhà trường yêu cầu Ban giám hiệu trường kết hợp với công đoàn và ban thanh tra trường tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ về CCHC năm 2016, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thực hiện, đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- BGH, công đoàn, ban thanh tra trường (để th/h);

- Các nhóm lớp (để thực hiện);

- Bộ phận văn phòng (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Phú